Regulamin wyboru Rady Parafialnej

Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

 

 

 

1.      Rada Parafialna, zgodnie z kanonami 536 i 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego, pełni funkcję doradczą i świadczy pomoc Proboszczowi Parafii w administrowaniu i trosce duszpasterskiej wobec wspólnoty parafialnej.

2.      Kandydatami na członków Rady Parafialnej mogą być osoby pełnoletnie, wyznania rzymskokatolickiego i zamieszkałe na terenie Parafii.

3.      Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim parafianom.

4.      Kadencja Rady Parafialnej trwa pięć lat.

5.      Nie istnieje ograniczenie kadencyjności członków Rady Parafialnej.

6.      Za przeprowadzenie i przebieg wyborów do Rady Parafialnej odpowiedzialny jest Proboszcz i powołana przez niego Komisja Wyborcza.

7.      Nie przewiduje się przedkładania kandydatów do Rady Parafialnej w trybie kampanii wyborczej (patrz punkt 2).

8.      Proboszcz wybory do Rady Parafialnej ogłasza najpóźniej dwa tygodnie przed wyborami.

9.      W skład Rady Parafialnej wchodzą:

a)     z urzędu - Proboszcz Parafii,

b)     z wyboru - 6 osób (stanowiąc odpowiednio okręgi wyborcze):

z Sętala - dwie osoby,

z Nowych Włók i Plutek - jedna osoba,

z Dąbrówki Wielkiej - jedna osoba,

z Rozgit - jedna osoba,

z Kabikiejm - jedna osoba,

c)     z nominacji - w uzasadnionych przypadkach Proboszcz Parafii może dodatkowo mianować do 3 (1/3 składu Rady Parafialnej) członków Rady Parafialnej.

10. Poszczególnych członków Rady Parafialnej wybierają mieszkańcy odpowiednich wiosek (jak w punkcie 3 i 9b).

11. Za głos ważny uznaje się wyraźne (nie budzące wątpliwości) wpisanie imienia i nazwiska kandydata na przygotowanej karcie wyborczej (zgodnie z punktem 9b).

12. Podliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza. Komisja sporządza protokół z wyborów.

13. W skład Komisji Wyborczej wchodzą osoby zaufane i wiarygodne, które obowiązane są zachować milczenie w sprawie dokonanych i ogłoszonych wyborów.

14. Wybrani kandydaci, aby mogli zostać powołani do Rady Parafialnej, muszą uzyskać od Proboszcza akceptację wyboru.

15. Gdyby wybrany kandydat nie uzyskał akceptacji Proboszcza jego miejsce zajmuje kolejno drugi (i następny) kandydat z największą liczbą głosów.

16. Brak akceptacji Proboszcz zwięzło uzasadnia Komisji Wyborczej. W protokole wyborczym nie zapisuje się wówczas ani odrzuconego wyboru, ani uzasadnienia odmowy akceptacji.

17. Po ustaleniu wyników wyborów Proboszcz uzyskuje zgodę kandydatów na przyjęcie urzędu.

18. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, wybór uważa się za ważny.

19. Jeżeli kandydat nie wyrazi zgody, stosuje się zasadę jak w punkcie 15, a Proboszcz znów ubiega się o zgodę kandydata.

20. W najbliższą niedzielę po wyborach Proboszcz ogłasza wyniki wyborów.

21. Zastrzeżenia do odbytych wyborów można składać do Proboszcza Parafii w ciągu dwóch tygodni od publicznego ogłoszenia wyborów.

22. W chwili ogłoszenia wyborów automatycznie nowa Rada Parafialna zastępuje poprzednią.

23. Proboszcz Parafii ubiega się u Arcybiskupa Warmińskiego o wydanie dekretu potwierdzającego wybór Rady Parafialnej.

24. Po zaczerpnięciu opinii wiernych parafian i w sytuacji uzasadnionej racji duszpasterskiej Proboszcz Parafii (za zgodą dotychczasowej Rady Parafialnej) może odłożyć w czasie wybory nowej Rady Parafialnej.

25. Wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów i interpretacji przepisów „Regulaminu wyboru Rady Parafialnej Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu” rozstrzyga Proboszcz Parafii.

26. Zmian w „Regulaminie wyboru Rady Parafialnej Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu” dokonuje Proboszcz po zasięgnięciu opinii Rady Parafialnej.

 

 

Proboszcz

Ks. Sylwester Nykiel

 

Sętal, 25 maja 2015 roku

 .